Jumat, 30 November 2007

Empat waktu

Wahab bin Munabbih menerangkan tentang hikmah kebijaksanaan kaum Nabi Daud as. wajib bagi seorang yang berakal untuk tidak melupakan dan menyia-nyiakan empat waktu:

1. waktu untuk bermunajat (berdoa) kepada Tuhan,

2. waktu untuk mengoreksi terhadap perbuatan diri sendiri,

3. waktu untuk berkumpul dengan kawan-kawan baiknya, untuk saling mengingatkan

tentang kelemahan dan kekurangannya, dan membenarkan amal baiknya,

4. waktu untuk menghibur diri dengan yan halal, bukan yang haram.

(AbdulAziz Salim Basyarahil,1993)

para penolong

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, rasulNya dan orang2 yg beriman

yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. (5 : 55)

Dan barangsiapa mengambil Allah, rasulNya, dan orang2 yg beriman menjadi penolongnya, maka

sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yg pasti menang. (Al Maidah:56)

Kamis, 29 November 2007

Tidak diterima kecuali yang baik

Abu Hurairah ra. berkata bahwa RAsullah saw bersabda,"Sesungguhnya Allah itu Maha baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasul.
Alllah berfirman, 'Wahai para rasul makanlah segala sesuatu yang baik dan lakuykanlah pekerjaan yang baik.' Dia juga berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami rezekikan kepadamu.'
Kemudian Rasullah saw menceritakan perihal seseorang yang menempuh perjalan jauh, rambutnya kusut masai dan penuh debu. Dia menadahkan tangannya ke langit sembari berkata, 'WAhai Tuhan! Wahai Tuhan!' sedangkan makanannya haram dan perutnya dikenyangkan dengan makanan haram, maka bagaimana mungkin permohonannya dikabulkan?' " (diriwayatkan oleh Muslim)

Rabu, 21 November 2007

Tujuh Naungan

Tujuh macam naungan Allah akan menaungi merekapada hari qiamatyang tiada naungan lain selain naungan-Nya , yaitu:
1. pemimpin yang adil,
2. pemuda yang giat ibadahnya kepada tuhan yang menciptakannya,
3. seseorang yang hatinya terikat pada masjid-masjid,
4. dua orang yang saling mencintai dalam urusan agama Allah baik waktu berkumpul maupun berpisah,
5. Seseorang yang bersedejah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya,
6. seseorang yang diajak berbuat serong dengan wanita bangsawan lagi cantik, tapi ia berkata 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah',
7. seseorang yang berdzikir (ingat) kepada Allah lalu berlinanglah kedua matanya.

Rabu, 14 November 2007

Niat yang benar

Umar bin khatab berkata: saya mendengar Rasullah saw bersabda," Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Barangsiapa hijrahnya menuju Allah dan Rasull-Nya, ia akan sampai kepada Allah  dan Rasull-Nya. Barangsiapa hijrahnya menuju sunia yang akan diperolehnya atau menuju wanita yang akan dinikahinya, ia akan mendapatkan apa yang dituju."